Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

KÖZLEMÉNY

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Sárkeresztes község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Sárkeresztes Község Településképi Arculati Kézikönyvét (Kézikönyv), valamint megalkotta Sárkeresztes Község Településképi Rendeletét (Rendelet).

A Kézikönyv célja, hogy bemutassa településünk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. A Rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a szakmai konzultáció lehetősége, a településképi véleményezési eljárás, valamint a településképi bejelentési eljárás. A rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Mind a Kézikönyv, mind pedig a Rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

Letöltés: Sárkeresztes település arculati kézikönyv (23 Mb)

Letöltés: Sárkeresztes településképi rendelet (1Mb)

Krähling János

Sárkeresztes község polgármestere

 

KÖZLEMÉNY


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Sárkeresztes község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Sárkeresztes Község Településrendezési Tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét.

A Településszerkezeti Terv meghatározza a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint a település fejlesztésének területi irányait. Kijelöli a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését a teljes közigazgatási területen.

A Helyi Építési Szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban, a településképi követelmények kivételével (melyeket a településképi rendelet tartalmazza), megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

A Szabályozási Terv a Helyi Építési Szabályzat előírásait ábrázolja a település közigazgatási területének egészén, az építési övezetek lehatárolását, emellett feltünteti mindazon korlátozásokat, tájékoztató elemeket, melyeket más jogszabályok előírnak.


Sárkeresztes, 2018. február hó

Krähling János polgármester

Letöltés: Helyi Építési Szabályzat

Letöltés: Helyi Építési Szabályzat 2. melléklet

Letöltés: Szabályozási Terv - jelmagyarázat

Letöltés: Szabályozási terv - Lapok

Letöltés: Szabályozási terv - szelvényháló

Letöltés: Településszerkezeti terv - jelmagyarázat

Letöltés: Településszerkezeti terv - Lapok

Letöltés: Településszerkezeti terv - szelvényháló

Letöltés: Településszerkezeti terv - változások