Ugrás a tartalomra

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes
Kossuth u. 44.
Telefon:22 596 007
Fax: 22 596 009

Szociális szolgáltatások Sárkeresztesen

 Sárkeresztesen 2009. január 1.-jétől a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ jelenleg Alba Bástya CSalád- és Gyermekjóléti Központ szakmai irányításával elindult a már évek óta működő család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás  és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés.

A családsegítő szolgáltatás célja segítség nyújtása, a szociális munka eszközeivel, a szociálisan rászoruló családok, személyek részére saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, illetve más okból származó problémáik megoldásában.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy a gyermek családban történő nevelésének elősegítéséhez, testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez megfelelő segítséget kapjon.

Az segítő szakember segítséget nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő: Papik Tímea

Elérhetőség: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 1/c

Telefon: 0630/160-3245

Ügyfélfogadás:

Hétfő:      7.30 – 16.00

Szerda:    7.30 -  16.00

Péntek :   7.30 – 12.00

Krízishelyzetben hívható: a Család- és Gyermekjóléti Központ által működtetett Készenléti Szolgálat ingyenes telefonszáma: 06/80/696-011

Étkezés: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, aki azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultságot a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

A házi segítségnyújtás célja: a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében történő, önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása. alapvető gondozási, és ápolási feladatok elvégzése, az ellátott önálló életvitelének fenntartásában, és lakókörnyezetének higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés.

A házi segítségnyújtás feladata: a gondozó/segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében biztosítva legyen. életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően történjen, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével legyen biztosított

A házi segítségnyújtó szolgálat együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. A házi segítségnyújtás magába foglalja a szociális segítést és a személyi gondozást

Szociális segítés keretében biztosítani kell: lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell: az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat

Elérhetősége:

8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 1/c

Gondozónő: Balog Emese

Telefonszám: 0630/160-3242

A gondozónő munkanapokon, munkaidőben, 7.00 - 15.00 óráig áll a gondozottak rendelkezésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Kérelem kitöltése szükséges.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinátora:

Lidermajer Melinda (Koskai János Zoltánné)

Telefon-elérhetősége: 06-30-498-3896

e-mail címe: lindermajer.melinda@fejerszgy.hu 

Cím: 8000. Székesfehérvár, Horváth I. u. 22. szám alatt (Rődner Kft székhelyirodájában